Southern Shingles – 10020 S. Georgia, Amarillo, TX 79118