ABC Supply – 6940 W Andrew Johnson Hwy, Talbott, TN 37877-8611