ABC Supply – 1489 Stratford Ave, Stratford, CT 06615-6416